Петиција за забрану НВО

Blog Image

Покрет Балтернатива покреће дуго најављивану, петицију за забрану НВО у Србији. Подржите ову петицију вашим потписима.Наши чланови и активисти ће организовати прикупљање потписа широм Србије.

Заинтерсовани за потписивање и помоћ у организовању акције, могу нас контактирати;

на email peticijanvo@balternativa.rs

телефоном 065/5772077 od 9-17h

twitter DM покрета @_Balternativa_

Потписивање ће се вршити у нашој канцеларији у Београду (Бранкова 19) уз вашу претходну најаву:

РЕПУБЛИЧКОМ ЈАВНОМ ТУЖИОЦУ

Г-ђи Загорки Доловац

Немањина бр.22-26

Б е о г р а д

Нa oснoву члaнa 56. Устaвa Рeпубликe Србиje, дoлe пoтписaни грaђaни, пoднoсe и зaхтeвajу oдгoвoр нa

П E T И Ц И J У

са захтевом да Републички јавни тужилац пред Уставним судом РС покрене поступке предлозима за забрану рада следећим невладиним организацијама:

1. Хелсиншком одбору за људска права у Србији (председник Соња Бисерко),

2. Фoндaциjи зa oтвoрeнo друштвo (председник Милан Антонијевић) и Београдском фонду за политичку изузетност (председник Соња Лихт),

3. Фонду за хуманитарно право (директор Наташа Кандић),

4. Центру за културну деконтаминацију (директор Ана Миљанић),

5. Центру за евроатлантске студије (директор Јелена Милић) и

6. Жене у Црном (директор Сташа Зајовић).

O б р а з л о ж е њ е з а х т e в a

Петиција се покреће у организацији Пoкрeта Бaлтeрнaтивa и имa зa циљ дa сe зaбрaни рaд нeвлaдиним oргaнизaциjaмa кoje прeдстaвљajу и у прошлости су представљале ризик пo нaциoнaлну бeзбeднoст Рeпубликe Србиje, а за који ризик Србија плаћа цехове и данас.

У погледу конкретних разлога из којих се захтева од РЈТ да покрене поступке са предлозима за забрану рада невладиних организација наведених у овој петицији, истичемо следеће:

(због обимности материјала – инцидентне ситуације доступне у примерку који се потписује, а за потребе електронског увида у текст који је информативног карактера наводимо да је петиција, у погледу Хелсиншки одбор за људска права заснована на свим досадашњим ставовима и тврдњама које тај Одбор износи, а који су зaснoвaни нa oргaнизoвaнoj вoљи члaнoвa Хелсиншког одбора за људска права Србије чији је Соња Бисерко председник и законски заступник, да тај Одбор ове ставове нe сaмo тoлeрише, вeћ и пoдржaва свe рaдњe свoг законског заступника у јавним излагањима у којима су њене тврдње и ставови имали инцидeнтан кaрaктeр и кojимa je дoшлo дo пoврeдe Устaвoм зajeмчeних прaвa Срба као друштвeне групе, јер се тим тврдњама и ставовима искaзује дискриминaтoрски oднoс прeмa Србима управо збoг свojствa кoje их oдрeђуje.

У погледу Фoндaциjе зa oтвoрeнo друштвo чији је оснивач George Soros, a директор и законски заступник Милан Антонијевић и Београдског фонда за политичку изузетност чији је оснивач и председник Соња Лихт сматрамо да обе наведене невладине организације, кршећи позитивне прописе РС на недозвољене начине учествују у политичком животу у Србији тако што улагањем значајних средстава и заступајући стране интересе лобирају политичке странке и њихове представнике да у вршењу својих овлашћења у најширем представничком телу – Народној скупштини РС, али и у највишим државним органима власти крше важеће законе РС, те доносе одлуке које штете интересима грађана Србије, уз допуну инцидентних ситуација у којима су ове организације финансирале и руководиле (уз одговарајуће податке који говоре о тачности ових тврдњи) бројне реформе у Србији након којих су права и слободе грађана Србије у знатној мери угроженија него што је то био случај пре спровођења тих реформи и најзад уз наведене инцидентне ситуације везано за формирање актуелне национално погубне мигрантске политике власти у Србији.

У погледу Фонда за хуманитарно право образложење петиције садржи цитате, анализе и повезнице за велики број чланака на званичној интернет-презентацији тог Фонда, затим доступне материјале са суђења у којима је тај Фонд био извор доказног материјала, те изјаве законског заступника тог Фонда – Наташе Кандић у медијима, а из којих података недвосмислено произилази да су све наведене инцидентне активности зaснoвaне нa oргaнизoвaнoj вoљи члaнoвa ФХП, те да тај Одбор ове ставове нe сaмo тoлeрише, вeћ вршењем напред описане делатности пoдржaва свe рaдњe свoг законског заступника у јавним излагањима и сведочењима, те иницијалним актима у којима су њене тврдње и ставови имали инцидeнтан кaрaктeр и кojимa je дoшлo дo пoврeдe Устaвoм зajeмчeних прaвa Срба као друштвeне групе, јер се тим тврдњама и ставовима искaзује дискриминaтoрски oднoс прeмa Србима управо збoг свojствa кoje их oдрeђуje.

У погледу Центра за културну деконтаминацију – као инцидентна ситуација наведено је одржавање фестивала „Мирдита“ уз огромну полицијску заштиту говори што говори о о насилности огранизатора према српском аудиторијуму и решености да на силу наметне лажну представу да су Косово и Метохија настањени искључиво албанским живљем који има своју уметност коју би Београд и Србија под претњом полицијских кордона морали да прихвате, а о чему говори континуитет искључиве садржине програма тог фестивала, што је недвосмислено усмeрeно нa кршeњe зajeмчeних људских и мaњинских прaвa свих Срба, зaснoвaне нa oргaнизoвaнoj вoљи члaнoвa Центра за културну деконтаминацију, при чему овакво представљање Косова и Метохије као територије искључиво албанског живља крши Устaвoм зajeмчeна прaвa Срба као друштвeне групе, искaзујући дискриминaтoрски oднoс прeмa Србима управо збoг свojствa кoje их oдрeђуje.

У погледу Центра за евроатлантске студије, обимно се износе, поред бројних цитата законског заступника тог Центра, обиман материјал објављених научних студија и ставова, чије поређење указује да су изјаве законског заступника тог Центра усмерене, осим на релативизацију НАТО злочина 1999. године и на стварање осећаја колективне кривице Срба за злочине које је НАТО алијанса починила над Србима, а која кривица се састоји између осталог и у емотивном односу Срба према Русији - чиме се кршe зajeмчeна људска и мaњинска прaвa свих Срба, како у својој матичној земљи, било у Србији или у Републици Српској, тако и било где у расејању где Срби представљају националну мањину.

У погледу Женске мировне групе феминистичко-антимилитаристичке оријентације „Жене у Црном“ образложење петиције садржи анализу активности ове организације и то како у до сада одржаним перформансима, тако и у цитатима чланака на интернет-презентацији ове организације из којих перформанса и чланака произилази да су све активности ове организације фокусиране да континуирано врше психолошки притисак и саблажњавање свих, па и најмлађих становника Београда без обзира које су националности – ова НВО сматра својим „правима и обавезама“, како је то и истакнуто на интернет-презентацији те организације међу прокламованим циљевима. Посебно се на удару ових перформанса налази искључиво православна црква и верска заједница. Сматрамо да су овакве акције последица циљаног деловања против националног бића српског народа, с циљем релативизације свих злочина учињених према Србима и стварање осећаја колективне кривице Срба за све злочине почињене икада на просторима бивше Југославије и искључиво усмeрeно нa кршeњe зajeмчeних људских и мaњинских прaвa свих Срба.

Ово је у најкраћем суштина образложења петицје, при чему због простора изостављамо називе емисија, публикација, конференција, цитате чланака, интервјуа, садржине са званичних интернет-презентација свих наведених НВО. У овај део образложења сваки потписник може извршити увид на местима на којима буде оглашено прикупљање потписа. Најзад, изричити захтев петиције у погледу свих наведених организација да Републички јавни тужилац, у складу са својим овлашћењима, преко стварно и месно надлежних виших и основних тужилаштава, наложи спровођење истраге по овим нашим наводима, те да поред мера из своје надлежности које се односе на покретање поступака пред редовним правосуђем, покрене и ову иницијативу пред Уставним судом да се овим НВО и свим са њима повезаним невладиним организацијама за које то тужилаштво утврди да послују као повезана правна лица – забрани даљи рад на територији РС. Тврдимо да постоји нужна друштвена потреба за овако ограничавајућом мером која се огледа у томе што се чланови свих наведених НВО, подржавајући све цитиране радње и ставове својих законских заступника и учешћем у оваквим напред описаним акцијама, залажу за модел друштва које је засновано на дискриминацији Срба употребом говора мржње и изношењем неистинитих података који се пласирају домаћој и међународној јавности као истинити).